Geweld & Vibrato – extra
Geweld & Vibrato – teksten
Het lied van Saïdjah
Historische toespraken

Saïdjah’s song
Historic speeches

download texts ‘Geweld & Vibrato’

Lied van Saïdjah – Multatuli (1820-1887)
uit: Max Havelaar (1860)

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb de grote zee gezien aan de Zuidkust, toen ik daar was met mijn vader om zout te maken.
Als ik sterf op de zee, en men werpt mijn lichaam in het diepe water, zullen er haaien komen.
Ze zullen rondzwemmen om mijn lijk, en vragen: ‘wie van ons zal het lichaam verslinden, dat daar daalt in het water?’
Ik zal ‘t niet horen.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb het huis zien branden van Pa-Ansoe, dat hijzelf had aangestoken omdat hij mataglap was.
Als ik sterf in een brandend huis, zullen er gloeiende stukken hout neervallen op mijn lijk.
En buiten het huis zal een groot geroep zijn van mensen, die water werpen om het vuur te doden.
Ik zal ‘t niet horen.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb de kleine Si-Oenah zien vallen uit de klapa-boom, toen hij een klapa plukte voor zijn moeder.
Als ik val uit een klapa-boom, zal ik dood nederliggen aan de voet, in de struiken, als Si-Oenah.
Dan zal mijn moeder niet schreien, want zij is dood. Maar anderen zullen roepen: ‘zie, daar ligt Saïdjah!’ met harde stem.
Ik zal ‘t niet horen.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb het lijk gezien van Pa-Lisoe, die gestorven was van hoge ouderdom, want zijn haren waren wit.
Als ik sterf van ouderdom, met witte haren, zullen de klaagvrouwen om mijn lijk staan.
En zij zullen misbaar maken als de klaagvrouwen bij Palisoe’s lijk. En ook de kleinkinderen zullen schreien, zeer luid.
Ik zal ‘t niet horen.

Ik weet niet waar ik sterven zal.
Ik heb velen gezien te Badoer, die gestorven waren. Men kleedde hen in een wit kleed, en begroef hen in de grond.
Als ik sterf te Badoer, en men begraaft mij buiten de desa, oostwaarts tegen de heuvel, waar ‘t gras hoog is…
Dan zal Adinda daar voorbijgaan, en de rand van haar sarong zal zachtkens voortschuiven langs het gras…
Ik zal het horen.

Sutan Sjahrir – uit “Onze Strijd” (1946)
“Onze kracht moet bestaan in het aankweken van gevoelens van rechtvaardigheid en menselijkheid. Alleen een nationalisme, dat gedragen wordt door deze gevoelens, kan ons in de wereldgeschiedenis vooruitbrengen”

From ‘Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of a Dutch Trading Company’
by Multatuli

Saïdjah’s song (from the Saïdjah and Adinda – story)

I know not where I will die.
I saw the great sea on the South shore, where I was with my father to make salt.
If I die at sea, my body will be thrown in the deep water, and there will be sharks.
They shall swim around my body and ask: who will devour the body that sinks there in the water?
I shall not hear it.

I know not where I will die.
I saw the burning house of Pa-ansoe, which he had set ablaze himself, because he was mata-glap.
If I die in a burning house, glowing pieces of wood will fall on my body.
And outside people will shout and throw water to kill the fire.
I shall not hear it.

I know not where I will die.
I saw little Si-oenah who fell from a klappa tree, when he picked a klappa for his mother.
If I fall from a klappa tree, I will be dead on the ground, in the bushes, like Si-oenah.
My mother shall not weep, for she is dead. But others will shout with loud voices: Behold there is Saïdjah!
I shall not hear it.

I know not where I will die.
I saw the body of Pa-lisoe, who died of age, for his hair was white.
If I die of age, with white hair, wailing women will stand around my body.
And they shall weep, just like the wailing women at Pa-lisoe’s body.
And the little children will weep, very loud.
I shall not hear it.

I know not where I will die.
I saw many in Badoer, who had died. They were clothed in a white shroud and buried in the ground.
If I die in Badoer, I shall be buried out of the dessah, on the East hill, where the grass is high,
Adinda will pass there, and the edge of her sarong will softly brush the grass.
I shall hear it.

Vertaling: https://www.berfrois.com/2012/12/max-havelaar-multatuli/

 

download texts

more info/speellijst